Et Camphill-felleskap

Solborg er et felleskap innenfor Camphill bevegelsen. Målet til Solborg er å skape nye former for felleskapsliv inspirert av antroposofien, sammen med mennesker med spesielle behov.

Omtrent femti mennesker hører til Solborg fellesskapet. Solborg har en Steinerskole og en barnehage som nærmeste nabo.

Solborg ligger på Østlandet, en time nord for Oslo. På Solborg har vi bl. annet  biodynamisk gård og gartneri, skogsdrift, bakeri, urteverktsted og veveri.

Om Solborg

På Solborg lever vi sammen i små og større familiehus, noen også i individuelle boenheter. Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet, og kan sees som en alternativ livsform der arbeid og penger ikke direkte er relatert til hverandre. Vi forsøker å finne menneskelige verdier som kan bli til kraftkilde og drivkraft for den enkelte.

Antroposofi

Landsbyideen, som ligger til grunn for alt det som gjøres på Solborg, baserers på Rudolf Steiners antroposofi og Karl König´s ideer ved grunnleggelse av Camphill bevegelsen.

Sosialterapi - en indre holdning

Det som vi mener virker terapeutisk i landsbyen er selve det sosiale miljøet. Mennesker med psykisk utviklingshemming - landsbyboerne - må kunne forholde seg til deg som til en venn; en som de kan henvende seg til for hjelp og støtte. Uansett hva deres handikap måtte være, er det viktig å ha i bevisstheten at de er voksne, myndige mennesker - ikke barn - og de skal respekteres og omgåes som dette.

Husene

Det sosiale fellesskapet representerer hjertet i landsbyen. I samlivet i huset kan dette pleies på en særskilt måte. Huset er landsbyboerens så vel som medarbeiderens hjem. Sammen sørger de som bor i huset for en god og inkluderende stemning.

Verkstedene

Arbeidslivet står helt sentralt i landsbyens liv. Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til den enkeltes evner og muligheter, og samtidig dekker et behov i landsbyen. Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å adskille arbeid helt fra lønn. Det den enkelte mottar av penger relaterer seg til den enkeltes behov, ikke til arbeidsinnsats.

Kultur

Feiringen av de kristne høytider og årstidsfestene er en viktig del av livet. Medarbeiderne tar aktivt del i kulturlivet sammen med landsbybeboerne, da dette er en viktig del av den samfunnsbyggende oppgaven Solborg har. Utforming av dagsrytmen, ukerytmen og årsløpet, er en del av det sosialterapeutiske arbeidet.