Solborg Landsby

Solborg ligger på landet, høyt oppe i en åsside mellom Jevnaker og Hønefoss, en times kjøring nord for Oslo. Nordmarka starter utenfor døra og gir rike muligheter for skigåing og andre utendørs aktiviteter, og utsikten strekker seg til både Norefjell og Gaustatoppen. Landsbyen ligger i vakker natur, men er likevel lett å komme til med buss.

Solborg er et multikulturelt sosialterapeutisk samfunn for mennesker med særlige behov, og er en del av et internasjonalt nettverk av Camphill landsbyer. Det finnes over 100 slike landsbyer spredt rundt i verden og de første ble etablert i 50-årene. Inspirert av antroposofi har de felles mål: å skape et nytt og annerledes samfunnsliv sammen med mennesker med spesielle behov, samt en alternativ, bærekraftig livsstil på alle områder av livet.

Grunnlagt av Rudolf Steiner (1861-1925) interesserer antroposofien seg for både menneskets og omverdenens åndelig/spirituelle side. Den har gitt impulser til de forskjelligste områder av samfunnslivet, som pedagogikk (Steinerskolen), jordbruk (det biodynamiske landbruket), medisin, arkitektur, kunst, økonomi og fellesskapsliv. Tusenvis av mennesker arbeider med antroposofiske impulser rundt omkring i verden.

På Solborg bor det omtrent 60 mennesker. Landsbyen har fem familiehus hvor vi bor sammen i storfamilier, enten vi har særlige behov for hjelp eller ikke. I arbeidslivet forsøker enhver å yte etter evne, og vi ønsker å forstå og inkludere hverandre i alle sammenhenger. Medarbeiderne kommer fra de forskjelligste verdenshjørner og ved å bo og arbeide sammen på denne måten er det kulturelle og sosiale livet meget multinasjonalt.

Solborg bestreber seg på å utvikle et så bærekraftig forhold til omgivelsene som mulig. Landsbyen driver et biodynamisk jordbruk med både gård, gartneri og urtehage. Mye av fellesskapets mat kommer herfra. I tillegg har vi flere verksteder for å kunne skape meningsfulle arbeidsplasser for alle. Her finnes det et veveri, et bakeri, en urteforedlingsgruppe og en skogsgruppe. I alle familiehus er det også arbeidsplasser, ikke minst fordi det å lage middag er en viktig verkstedssituasjon.

Vi har felles biler og bruker kollektiv transport så mye som mulig.

Vi har et levende kulturliv i landsbyen, med landsbymøter, skuespill, konserter, eurytmi, foredrag, musikk og dans.

I umiddelbar nærhet ligger Ringerike Steinerskole, som har tre barnehageavdelinger og grunnskole til 10. Klasse.

Praktikantene og langtidsmedarbeiderne kommer fra mange forskjellige nasjoner, og finner oss ofte fordi de er nysgjerrige på denne måten å leve på. Motivasjonen er å bidra med seg selv i et sosialt arbeids- og levefelleskap. Praktikantene blir vanligvis hos oss i ett år, selv om noen kommer for kortere tid og andre ønsker å bli lenger. For at landsbyen skal ha kontinuitet og stabilitet foretrekker vi at praktikantene blir i 12 måneder og lever med i landsbyens liv gjennom alle årstidene. Langtidsmedarbeiderne er landsbyens "bærende" medarbeidere, og har et langsiktig perspektiv i forhold til landsbylivet.
 

Om du vurderer å søke om å komme som praktikant eller langtidsmedarbeider til Solborg, oppmuntrer vi deg til å komme på besøk først. Vi har flere gjesterom i landsbyen, og er glade for å være vertskap i noen dager slik at vi kan bli bedre kjent.

I all korthet kan vi si at arbeidet i landsbyen vil være tosidig:

  • i verkstedene sammen med mennesker med spesielle behov.
  • i det å leve og arbeide i et familiehus, og ta del i landsbyens øvrige liv både kulturelt og sosialt.

 Verkstedene

 Du vil bli gitt et arbeidssted både for- og ettermiddag. Det kan være på gården, i gartneriet, i et hus for å lage mat, i skogsgruppen, veveriet, bakeriet eller i urtegruppen.

Verksteds tid er fra mandag til fredag, 9-12 og 14-17 (sommerhalvår). Verkstedene skifter mellom sommertid og vintertid, og derfor bytter de fleste praktikanter arbeidsplass i løpet av året. Vi prøver selvfølgelig å ta hensyn til praktikantens ønsker, men landsbyens behov kommer først.

Typisk arbeid i verkstedene:
Gården: Melking, foring, traktorkjøring med mer.
Veveriet: Lære å veve, sy og filte, og assistere andre i disse oppgavene.
Bakeriet: Bake brød og rundstykker for alle som bor i landsbyen, pizzalaging med mer.
Gartneriet: Plante, luke og høste.
Skogen: Produsere ved for hele landsbyen og pleie av skog.
Urteverkstedet: Plante, høste, tørke og pakke urter.
Matlaging: Lage middag for 12- 15 mennesker, hovedsakelig av økologiske matvarer fra gård og gartneri.

 Alle disse arbeidsoppgavene gjør vi i samarbeid med mennesker som har særlige behov, og nye medarbeidere får opplæring. Hovedprinsippet for vårt arbeidsliv er å hjelpe til der det trengs, så vi forventer at våre medarbeidere er åpne og fleksible i forhold til de oppgaver som må gjøres.

Vi er glade for ideer om nye aktiviteter, og om det kommer noen med særlige ferdigheter kan det være muligheter for dem å forme et eget verksted sammen med de som har spesielle behov. Vi har, for å nevne noe, hatt medarbeidere som organiserte kunstverksted, musikk- og sportsaktiviteter. Initiativ som å organisere fritidsaktiviteter som lar seg kombinere med landsbyens liv er velkomne! Vi er også åpne for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for egne fritidsaktiviteter, som for eksempel ekstra norskundervisning.

Medarbeidere vil få nødvendig informasjon i hvert hus og verksted hvor de arbeider. I verksteder hvor det kan være potensielt farlig, som i skogen eller på gården, har vi beskyttelsesutstyr og ditto klær. I alle oppgaver du blir bedt om å gjøre, får du opplæring.

 Å ta del i landsbyens daglige liv

 Vi forventer at medarbeiderne tar del i det daglige livet i det huset de bor. Dette inkluderer alminnelig husarbeid som oppvask, å forberede måltider, vask av huset, hjelpe beboerne å holde rommene sine rene, og å hjelpe med bading og personlig hygiene om det er nødvendig. Alle disse oppgavene er delt mellom medarbeiderne i huset. Hver lørdag formiddag har vi husvask, hvor alle hjelper til, og for medarbeiderne blir dette hver annen helg.

Ingen hus drives helt likt, men vanligvis blir oppgavene fordelt mellom de som bor i huset på et ukentlig husmøte.

 Alle medarbeidere forventes å ta del i fritidsaktiviteter som skuespill, forberedelser til høytider, å delta på introduksjonsseminar og norskundervisning, og generelt å være åpen for å lære om vår måte å leve på.

En typisk dag for en medarbeider kan se slik ut:

  • 8.45 møtes hele landsbyen for et kort morgenmøte for å starte dagen sammen.
  • Etterpå går alle til sine forskjellige verksteder, som varer fra 9 til 12.
  • Kl. 12.30 spiser vi middag med vår storfamilie, og har middagspause til kl. 14.
  • Fra 14 til 17 går alle til ettermiddagens arbeid i et verksted.
  • Kl. 18 er det kveldsmat i husene.

Vi tilbyr mange muligheter for å lære nye ting: Vi lærer opp hver medarbeider i de oppgavene vedkommende blir bedt om å gjøre. Vi gir timer i norsk, noe som selvfølgelig er nødvendig, da de fleste beboere snakker bare norsk. Det er nok de som står mest for den daglige språk opplæringen.

Landsbyen tilbyr et introduksjonsseminar for nye medarbeidere, for å informere om bakgrunnen og verdiinnholdet i antroposofien og Camphill-bevegelsen. Dette er vanligvis én ettermiddag i uka fra høst til påske. I tillegg prøver vi å arrangere tre helgeseminarer i løpet av året, for alle nye medarbeidere fra alle Camphillsteder i Norge. Der kan man bli kjent med hverandre og de andre landsbyene og landskapene de ligger i, og dele erfaringer med hverandre. Dessuten kan man jo ha det gøy sammen!

For å forsikre oss om at medarbeidere har det bra får alle en mentor som de kan ha regelmessige samtaler med, og hvor eventuelle problemer kan tas opp.


Vi er et levefellesskap: som nytt medlem må man gå utfra at det i begynnelsen kan være uvant å orientere seg før man har blitt kjent med landsbylivet, og organisasjons strukturen. Din mentor kan også hjelpe deg med å få klarhet i landbylivsstrukturen, eller fortelle deg hvem du kan snakke med for å få svar på dine spørsmål.

 

Når man bor og arbeider med frivillige fra hele verden har man mange muligheter til å engasjere seg i andre kulturuttrykk. Solborg har i seg selv sterke kulturelle tradisjoner. Noen er spesifikk norske, og andre kommer av at Solborg er en del av, og tilhører, et internasjonalt fellesskap av Camphill landsbyer.

Den viktigste biten av det å bo og arbeide på Solborg er å bli kjent med mennesker som har spesielle behov eller handikap, og på en slik måte utvide sin forståelse av at alle mennesker har lik verdi. Solborgs oppgave er å sørge for at alle får den omsorgen de behøver og at alle har et meningsfullt arbeidsliv. Å være medarbeider på et slikt sted, med så mange forskjellige mennesker som bor og arbeider sammen, kan utvikle i oss både en større toleranse og en glede over at vi mennesker kan være så forskjellige som vi er.

Etter et slikt frivillig år kan du som medarbeider forvente å ha utviklet deg både sosialt og personlig, og du tar med deg en del nye, praktiske ferdigheter som for eksempel å kunne snakke norsk, melke en ku eller bake brød for femti mennesker. Minst like nyttig er det nok å ha utviklet evnen for empati og toleranse for de forskjelligste folk. Fra en personlig synsvinkel er kanskje det viktigste at du får mer selvtillit gjennom å utvikle nye ferdigheter. Etter at du har drevet en gård, tatt en gruppe landsbyboere på ferie eller laget middag for 15 mennesker i 6 måneder, er ingenting lenger umulig!

Hver medarbeider tilhører et hus samfunn og en storfamilie. Her bor 3-5 mennesker med spesielle behov, husansvarlige (ofte med barn) og 2-3 frivillige/medarbeidere (oftest unge mennesker fra forskjellige steder i verden). Man har alle måltider felles, og deler på hus oppgavene. Det forventes at alle medarbeidere i huset hjelper til med den praktisk-kroppslige omsorgen som landsbyboerne har behov for.

De månedlige lommepengene er kr. 2000. Når du reiser med miljøvennlige transportmidler kan du i tillegg få refundert kr. 600,- pr måned for lokale transportutgifter, og kr. 1000,- hver 6. måned for reiser i Norge.

Har du førerkort kan du etter en tid kjøre landsbyens biler, om du tilfredsstiller forsikringskravene.

Medarbeidere er forventet å arbeide i verkstedene 5 dager i uken, men har fri én for- eller ettermiddag i uken etter avtale med verkstedet.

Annenhver helg har du særlig ansvar i huset. Dette innebærer å hjelpe landsbyboerne med dagligdagse rutiner og daglig pleie og omsorg, dessuten å hjelpe til med husvask, måltider og sosiale/kulturelle aktiviteter. Du deler på disse oppgavene med de andre medarbeidere i huset, slik at du ikke” arbeider” hele helgen. Det forventes at du tar del i landsbyens kulturelle og sosiale arrangementer, som varierer fra uke til uke.

Annenhver helg har du fri. Hvilke helger varierer fra hus til hus da det må samordnes med husansvarliges frihelger.

Det er ikke alltid mulig å skille mellom fritid og arbeidstid på Solborg, og det er viktig at du skjønner at livet her kan være temmelig intenst til tider siden vi både bor og arbeider sammen. Å leve i et slikt fellesskap er svært givende og lærerikt og fører til personlig vekst, men kan iblant være krevende. Vi kan hjelpe og støtte deg om det oppstår problemer, men det er likevel viktig at du skjønner at du vil komme til å møte utfordringer her.

Som første års medarbeider / praktikant, kan du etter 3 måneder ta ut inntil 4 uker ferie. Ferien skal avvikles etter avtale med hus og verkstedsledere.

Om du ønsker å komme som medarbeider til Solborg, ber vi deg fylle inn søknadskjema.  Det er ikke nødvendig at du har tidligere erfaring med mennesker med særlige behov. Vi prøver å ikke spørre:” Hva kan du allerede nå?” men heller,” Hva er du villig til å lære?”

Camphill er bygget på kristne verdier. Vi er åpne for mennesker fra andre trossamfunn og fra annen spirituell eller kulturell praksis, men det er likevel viktig for oss at medarbeiderne respekterer vår års rytme og våre tradisjoner.

Da Solborg ønsker mennesker fra hele verden velkomne uten å skjelne til rase, religion, kjønn eller seksuell orientering, forventer vi også at dere frivillige medarbeidere vil respektere den kristne og antroposofiske bakgrunnen vår.