Mange av våre kurs er støttet av:
SO

SO Studieforbundet Solidaritet er:
- en paraplyorganisasjon for 35 organisasjoner og foreninger som bl.a. driver ulike former for studiearbeid og læring.
- et ressurs- og kompetansesenter for aktiv og deltakerstyrt læring.
- en flerkulturell møteplass.
- et forum for kritisk tenking og debatt.
- et virkelig alternativ.

SOs formålsparagraf heter det:
SO skal arbeide for et likeverdig, solidarisk og antirasistisk samfunn,gjennom å utvikle, organisere og gjennomføre studie-, opplysnings- og kulturtiltak for å:

- uttrykke menneskeverdet og menneskets rettigheter og plikter i et sosialt og likeverdig fellesskap
- øke enkeltindividets muligheter til å ta del av og kritisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og derigjennom øke sine muligheter til samfunnspolitisk engasjement og økt selvfølelse
- skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i den egne og andre kulturers egenart, nasjonal og inter-nasjonal solidaritet og forholdet mellom den rike og den fattige delen av verden
- øke kunnskapen om regionale og globale miljøproblemer og forståelse for nødvendigheten av bærekraftige alternativer til dagens økonomiske vekstpolitikk
- motvirke rasisme, fremmedhat og andre former for undertrykkelse.


Studieaktiviteter. Det meste av studie- og læringsaktivitetene i SO drives innenfor og under full styring av våre medlemsorganisasjoner. Virksomheten bygger på studieplaner, som vanligvis utformes av brukergruppene i samarbeid med SO. Selve læringen/formidlingen kan skje i form av studieringer, kurs med lærer/instruktør, konferanser og seminarer. SO driver også skolering av tillitsvalgte og andre i medlemsorganisasjonene og i andre grupper på oppdrag av disse. I løpet av et år deltar flere tusen kvinner/jenter og menn/gutter i de ulike studieaktiviteter som arrangeres av SO og våre medlemsorganisasjoner.

 

Foto:http://www.studieforbundetso.no/